Płatności Klienta

Rejestrację wpłat za konkretne dokumenty sprzedaży dokonuje się w module Sprzedaż lub Księgowość programu księgowego online mKsiegowa.pl. Program obsługuje księgowanie różnic kursowych.

Uwaga: Wygląd ekranu oraz pozycja w menu mogą się różnić, w zależności od wybranej skórki.


Opis dokumentu

Dokument Płatności Klienta działa podobnie do dokumentu Wpłaty. Główna różnica polega na tym, że program pokazuje wszystkie nie zapłacone faktury, co ułatwia kojarzenie wpłat bankowych i kasowych z konkretnymi dokumentami sprzedaży.


Wprowadzanie płatności

W nagłówku dokumentu wybieramy konto rozliczeniowe. Program wyświetla konta w kolejności alfabetycznej.

Po wybraniu Klienta w polu Od Klienta pojawia się tabelka ze wszystkimi niezapłaconymi dokumentami tego klienta. Jeżeli na daną chwilę wszystkie dokumenty są rozliczone, wówczas program nie wyświetla żadnych dokumentów, natomiast pozwala wprowadzić wpłatę do banku lub kasy od tego klienta. Można w tym wypadku zarejestrować wpłaty, które będą rozliczone z fakturami wprowadzonymi w terminie późniejszym.Sposób realizacji jest podobny do opisanej w dokumentacji Wpłaty.

Program nadaje kolejny numer ewidencyjny dla dokumentu. Możemy tworzyć kilka ciągów numeracyjnych dokumentów KP. Sposób definiowania ciągów jest opisany w Numeracji Dokumentów.


Rejestracja płatności za dokumenty sprzedaży

Jeżeli w systemie są zarejestrowane nie zapłacone dokumenty sprzedaży wybranego klienta, zostaną one wyświetlone na ekranie.

Do dokumentu wpłaty zaznaczamy kwoty w kolumnie Tu Rozliczone. Jeżeli chcemy wybrać całą kwotę dokumentu wówczas należy kliknąć Wszystko po prawej stronie w danym wierszu. Program podlicza kwotę wypłaty w polu Wartość w dolnej części ekranu.Zatwierdzenia dokumentu dokonuje się klawiszem Dodaj płatność.

Po wprowadzeniu wpłaty program generuje dokument o symbolu KPs. W kolejnym ekranie można:

  • skorzystać z opcji Wydruk Pokwitowania Wpłaty
  • podglądać zapisy księgi głównej dla tej wpłaty
  • wprowadzić następną płatność Klienta

Ponadto dokument pojawia się w Raporcie Płatniczym.

Wprowadzone dokumenty można przeglądać w funkcji Dziennik Księgowań w module Księgowość.Dokumenty te można też wyszukiwać w module Sprzedaż -> Transakcje Klientów, Korekty.


Sposób księgowania dokumentu płatności

Dokument płatności jest zapisywany w dzienniku księgowym jako Płatność Klienta.

Schemat księgowania jest następujący:

Nazwa konto księgowego Gdzie je można ustawić Strona
Konto Należności Oddziały Klienta Ma
Konto Rozliczeniowe wybrane przy wprowadzaniu dokumentu Konta Rozliczniowe - Konfiguracja Winien

Ponadto, jeżeli w polu Prowizja bankowa wprowadzona jest kwota, program:

  • pomniejszy odpowiednio kwotę zaksięgowaną na konto rozliczeniowe
  • zaksięguje kwotę prowizji na konto ustawione w Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej, w polu Konto księgowe opłat bankowych.

Przykład ustawienia księgowania zapłaty za fakturę sprzedaży.


Dokumenty walutowe - księgowanie różnic kursowych

Jeżeli dokumentem płatności na rachunek walutowy rozliczona zostaje faktura w innej walucie, wówczas program pozwala na wprowadzenie obydwu kwot w odpowiednich walutach. Ponieważ dokument płatności zostaje zaksięgowany w PLN, program przelicza każdą kwotę według ustawionych kursów. Ewentualna różnica zostaje zaksięgowana na konto różnic kursowych.

Kwotę wpłaty wprowadzamy w walucie rachunku bankowego (ew. kasy), natomiast kwotę dokumentu rozliczamy w walucie kontrahenta:

różnice kursowe

Ewentualny różnice wynikające z przeliczeń kursów obydwu walut zostaną zaksięgowane automatycznie. Księgownanie może wyglądać następująco:

różnice kursowe

Rozliczenie zaliczek

Program mKsiegowa.pl umożliwia wprowadzanie płatności za faktury pro-forma i pełne rozliczenie zaliczek.

Faktury zaliczkowe online

Modyfikacja dokumentu płatności

Modyfikacja wprowadzonej wcześniej płatności jest możliwa w:


Przekroje

Jeżeli program ma włączony mechanizm raportowania przekrojowego (o ile jest używany mechanizm przekrojów - czytaj: Przekroje), w nagłówku dokumentu można wybrać odpowiednie przekroje do których płatność jest przypisana.