Proporcja VAT

Proporcja VAT

Przyczyny wprowadzenia zmiany w odliczeniu VAT z proporcji

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605) określiła proporcje odliczenia VAT w odniesieniu do wydatków (zakupów, kosztów) związanych zarówno z działalnością opodatkowaną VAT, jak i działalnością niepodlegającą podatkowi od towarów i usług. Dotychczas obowiązujące przepisy nie regulowały tej kwestii, a praktyka opierała się na tezach uchwały NSA. Ponadto istniała potrzeba dostosowania przepisów ustawy o VAT do prawa unijnego.

 

Proporcja VAT - zakres zmian

Nowa ustawa ustala proporcje odliczenia podatku VAT w odniesieniu do kosztów związanych zarówno z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT, jak i działalnością niepodlegającą VAT. W szczególności zmiana dotyczy ustalenia wysokości VAT od wydatków będących kosztem dla obydwu rodzajów działalności, których nie da się w całości przypisać wyłącznie do jednej z dwóch kategorii.

Ustalanie proporcji podziału kosztów, a zatem wysokości odliczenia VAT, powinno możliwie jak najbardziej reprezentatywny odzwierciedlać specyfikę działalności podatnika.

Aby określić właściwy sposób ustalenia proporcji ustawa wskazuje jakie dane można wykorzystać do tego celu. Mogą to być między innymi:

  1. średnioroczna liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w odniesieniu do średniorocznej liczby osób wykonujących prace w ramach tej działalności gospodarczej i poza nią;
  2. roczny obrót z działalności gospodarczej w odniesieniu do rocznego obrotu podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności (np. wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza).
  3. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w odniesieniu do ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza nią.
 

Zasady ustalania proporcji VAT

Zasadniczo, w celu ustalenia proporcji przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Powyższą zasadę stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym i zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W przypadku gdy proporcja:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605)

 
deklaracja VAT7 w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada możliwość odliczenia VAT z proporcji.
 
Proporcję można ustawić na każdy rok obrotowy. W dokumencie zakupu określamy, czy zakup jest odliczany w całości, czy w proporcji wynikającej z prowadzenia obu rodzajów działalności.