Konto 860

Konto wyniku finansowego

Konto wyniku finansowego służy do ujęcia wyniku netto, a więc po uwzględnieniu zmniejszeń z tytułu obowiązkowych obciążeń tego wyniku, a w tym podatku dochodowego za rok obrotowy.

 

Oznaczenie

Konto wyniku finansowego oznacza się zwykle jako 860. Najczęściej nie stosuje się ewidencji analitycznej.

Konto jest typu „Koszty”.

 

Przeznaczenie

Wynik finansowy za dany rok pozostaje na koncie 860 do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten rok w roku następnym. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły saldo konta 860, stanowiące wynik finansowy netto, podlega przeniesieniu na konto Rozliczenie wyniku finansowego, w celu dokonania jego rozliczenia.

Jeżeli do końca następnego roku obrotowego sprawozdanie finansowe za rok poprzedni nie zostanie zatwierdzone, przeniesienie salda konta 860 na konto 820 następuje pod datą ostatniego dnia tego roku.

Wynik finansowy netto za dany rok obrotowy jest ustalany odmiennie, w zależności od tego, czy jednostka stosuje kalkulacyjny czy też porównawczy rachunek zysków i strat.

 

Księgowania na koncie

Rachunek zysków i strat sporządzany metodą kalkulacyjną

Na stronie Wn konta 860 księguje się głównie:

 • techniczny koszt wytworzenia sprzedanych produktów,
 • poniesienie w ciągu roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży oraz kosztów handlowych (jeżeli kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży nie odniesiono wcześniej zgodnie z tak przyjętym rozwiązaniem, na konta kosztów własnych sprzedaży),
 • koszty własne sprzedanych produktów oraz koszty handlowe (w przypadku gdy koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży są odnoszone na koszt własny sprzedaży, a następnie wraz z nimi trafiają na konto wyniku finansowego).

Na stronie Ma konta 860 księguje się przede wszystkim osiągnięte przychody ze sprzedaży produktów.

 

Rachunek zysków i strat sporządzany metodą porównawczą

Na stronie Wn konta 860 księguje się:

 • poniesione w okresie sprawozdawczym koszty rodzajowe,
 • równowartość zmniejszenia stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej względem ich stanu na początek roku obrotowego

Na stronie Ma konta 860 księguje się m.in.:

 • przychody osiągnięte ze sprzedaży produktów,
 • zwiększenia stanu produktów oraz międzyokresowych rozliczeń kosztów działalności operacyjnej, w porównaniu z ich stanem na początku roku obrotowego
 

Niezależnie od wersji sporządzania rachunku zysków i strat

Na stronie Wn konta 860 księguje się m.in.:

 • wartość sprzedanych materiałów i towarów wyrażoną w cenach zakupu lub nabycia,
 • pozostałe koszty operacyjne,
 • koszty finansowe,
 • straty nadzwyczajne,
 • naliczony podatek dochodowy oraz inne obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty.

Na stronie Ma konta 860 rejestruje się zwłaszcza:

 • przychody uzyskane ze sprzedaży towarów i materiałów,
 • pozostałe przychody operacyjne,
 • przychody finansowe,
 • zyski nadzwyczajne.

Konto 860 wykazuje saldo Ma (oznaczające zysk bilansowy netto) albo saldo Wn (oznaczające stratę bilansową netto). Jak wspomniano wyżej, podlega ono odpowiedniemu przeniesieniu na dobro (zysk) lub w ciężar (strata) konta 820 Rozliczenie wyniku finansowego w celu dokonania ich podziału (w przypadku zysku) lub pokrycia (w przypadku straty).

 
konto wyniku finansowego w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest przystosowany do obsługi zamknięcia roku z odpowiednio skonfigurowanym kontem rozliczenia wyniku finansowego.
Konta ustawia się w opcji Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej modułu Ustawienia.