Korekta paragonu fiskalnego

Korekta paragonu fiskalnego

Korekta paragonu fiskalnego

Korekta paragonu fiskalnego

Wykorzystanie urządzeń fiskalnych niesie za sobą szereg spraw związanych z rejestracją sprzedaży detalicznej w rejestrze VAT oraz z księgowaniem sprzedaży. O księgowaniu dobowych raportów fiskalnych pisaliśmy już w naszym poradniku.

Często zachodzi potrzeba korekty sprzedaży detalicznej na skutek zwrotu towaru lub zamiany na inny. Korekta może dotyczyć całego paragonu, jak i jego części. Dla uproszczenia możemy przyjąć, że korekta jest zmniejszająca wartość sprzedaży. W przypadku zamiany na towar droższy należy skorygować pozycję paragonu do zera, a następnie wystawić paragon na nowy towar.

Korekta paragonu fiskalnego zmniejsza wartość sprzedaży, jak i w większości przypadku VAT należny. Korekty podatku należnego nie można wykonać bezpośrednio w urządzeniu fiskalnym, gdyż jest ono zabezpieczone przed możliwością zmniejszenia kwoty VAT. Na podatniku spoczywa ciężar właściwej dokumentacji korekt.

 

Okazanie oryginału paragonu

W przypadku, gdy klient zwraca lub wymienia towar wskazany, lecz nie obowiązkowy, jest zwrot oryginału paragonu. Konieczności przedstawienia paragonu sprzedaży nie wymaga tego żaden przepis. Decyzja zależy od podatnika i wynika z organizacji sprzedaży. Można również wykonać kopię paragonu, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają.

W przypadku braku oryginału paragonu, sprzedawca we własnym interesie powinien podjąć decyzję o uznaniu zwrotu w oparciu o określone przesłanki (np. karta gwarancyjna, potwierdzenie płatności).

Z tego powodu podatnik, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej, nie ma możliwości wystawienia na tę okoliczność korekty paragonu fiskalnego. Nie oznacza to jednak, że jest on pozbawiony prawa do tej korekty. Przysługuje mu ona bowiem na zasadach ogólnie obowiązujących, które oparte są na regulacjach wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

Oznacza to, że sprzedawca, który zarejestrował sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, ma prawo zmniejszyć podstawę opodatkowania z tego tytułu np.: o wartość zwróconych towarów pod warunkiem, że zwroty te są udokumentowane i prawnie dopuszczalne.

 

Ewidencja korekt paragonów fiskalnych

Ewidencja korekt sprzedaży detalicznej powinna być prowadzona zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Przykładowe zestawienie korekt sprzedaży detalicznej może zawierać:

 
 • dane sprzedawcy, tj. jego nazwa, adres oraz NIP,

Dla każdej korekty należy zaewidencjonować:

 
 • nazwa i numer kasy fiskalnej, której dotyczy korekta sprzedaży,
   
 • numer paragonu (o ile jest dostępny),
   
 • numer dokumenty korekty paragonu lub numer dokumentu PZ przyjęcia zwracanego towaru,
   
 • numer dokumentu KW wypłaty gotówki, numer i data przelewu lub inny dokument potwierdzający zwrot pieniędzy (np. potwierdzenie płatności kartą),
   
 • przedmiot opodatkowania (nazwa towaru lub usługi),
   
 • wartość zmniejszająca sprzedaż wraz z kwotą VAT,
   
 • przyczyna zwrotu.
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
   
 • Interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 sierpnia 2010 r. (ITPP1/443-518/10/AJ)
   
 • Interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 18 kwietnia 2012 r. (IBPP3/443-76/12/KG)
 
efaktura w programie mKsiegowa.pl
Program księgowy online mKsiegowa.pl obsługuje sprzedaż detaliczną. Program pozwala na wystawianie paragonów oraz ich wydruk na drukarce fiskalnej.
Można udokumentować w programie zwroty towarów od klientów, za pomocą dokumentu PZ.