Niezapłacone faktury

Niezapłacone faktury, a podatek dochodowy

niezapłacone faktury

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym w podatku dochodowym i VAT

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych.

Ustawa powyższa w dość znaczący sposób zmieniła:

Nowe przepisy nakazują dokonywanie korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Celem wprowadzenia omawianej regulacji jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. zatorów płatniczych.

 

Niezapłacone faktury, a korekta kosztów

Moment dokonania korekty zależy, więc od długości terminu płatności.

Korekty kosztów podatkowych należy dokonać:

  • w miesiącu, w którym minie 30 dni od daty upływu terminu płatności - jeżeli termin płatności jest krótszy niż 60 dni,
  • w miesiącu, w którym mija 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów podatkowych, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie i jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni.

Jeśli zatem podatnik zaliczył do kosztów podatkowych kwoty wynikające z faktury lub innego dokumentu i nie uregulowała kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od ustalonego terminu płatności, jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów podatkowych w miesiącu, w którym upłynął 30 dzień od daty ustalonego terminu płatności – w przypadku, gdy termin na zapłatę zobowiązania nie był dłuższy niż 60 dni.

 

Przykład

Podatnik nabył w dniu 15 marca 2014 r. usługę udokumentowaną fakturą i w miesiącu lutym zaliczył kwotę z niej wynikającą do kosztów podatkowych.

Płatność za wykonanie usługi została ustalona na 14 dni, a więc płatność powinna być dokonana do dnia 29 marca 2014 r. Dodatkowe 30 dni na zapłatę upływa 28 kwietnia 2014 r. W przypadku nieuregulowania w tym terminie kwoty wynikającej z faktury, podatnik musi dokonać korekty kosztów podatkowych w miesiącu kwietniu 2014r.

Jeśli strony transakcji ustaliły termin płatności dłuższy niż 60 dni, podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów podatkowych o kwotę wynikającą z faktury lub innego dokumentu z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych, jeżeli w tym terminie kwota ta nie zostanie uregulowana.

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik zobowiązany jest zmniejszyć koszty podatkowe, podatnik nie poniósł kosztów podatkowych lub poniesione koszty podatkowe są niższe niż kwota stosownego zmniejszenia, wówczas ma on obowiązek zwiększenia przychodów podatkowych o kwotę, o którą nie pomniejszył kosztów podatkowych.

Uregulowanie zobowiązania, uprawnia podatnika do zwiększenia kosztów podatkowych o kwotę dokonanej korekty w miesiącu uregulowania zobowiązania.

 

Częściowa zapłata faktury

W przypadku uregulowania należności w części, zmniejszenia kosztów podatkowych (ewentualnie zwiększenia przychodów podatkowych) należy dokonać w odniesieniu do tej kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, która została uprzednio zaliczona do kosztów podatkowych, a która nie została zapłacona w terminie 30 dni od upływu terminu płatności lub 90 dni od zaliczenia jej do kosztów podatkowych, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni.

Przepisy regulują również sytuację, w której podatnik zalicza kwoty wynikające z faktury lub innego dokumentu do kosztów podatkowych po upływie terminów płatności, jeżeli jednak termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, wówczas termin ten należy liczyć po upływie 30 dni od terminu płatności ustalonego przez strony. Zgodnie z tymi regulacjami zaliczenie kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów podatkowych następuje, zgodnie z art. 22 ustawy o PDOF lub art. 15 ustawy o PDOP z tym, że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

Sytuacja taka będzie dotyczyła chociażby płatników zaliczających do kosztów podatkowych wartość sprzedanych towarów w momencie ich sprzedaży

 

Korekta kosztów dla odpisów amortyzacyjnych

Regulacje dotyczące zmniejszenia kosztów podatkowych (ewentualnie zwiększenia przychodów podatkowych), a także zwiększenia kosztów podatkowych w przypadku późniejszego uregulowania zobowiązania, stosuje się odpowiednio do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik uprzednio zaliczył do kosztów podatkowych.

 

VAT od niezapłaconych faktur

W przypadku podatku VAT, ustawa zobowiązuje do dokonania korekty VAT naliczonego w przypadku nie uregulowania należności wynikającej z faktury, po upływie 150 dni od daty terminu płatności określonej na fakturze lub w umowie. Korekty dokonuje się na bieżąco w okresie, w którym minął termin 150 dni. W przypadku uregulowania należności w późniejszym terminie kwotę podatku VAT należnego można pomniejszyć o kwotę VAT naliczonego wynikającego z zapłaconej faktury.

Taka sama zasada obowiązuje w przypadku częściowego dokonania płatności.

 

Korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty

Należy zwrócić uwagę, że w codziennej praktyce często zdarza się sytuacja, w której kosztem staje się wydatek nie w dacie nabycia wynikającej z faktury, ale na zupełnie inny dzień. Piszemy o tym w artykule na temat Korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty.

 
korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl wspomaga księgowanie korekt dla nie zapłaconych faktur zakupu, zgodnie z najnowszymi przepisami. Program posiada sygnalizację konieczności wprowadzenia dokumentów korekty kosztów podatkowych po dacie wymaganej zapłaty, a także sygnalizuje możliwość wycofania korekty po zapłacie faktury.