Konto 820

Konto rozliczenia wyniku finansowego

Konto rozliczenia wyniku finansowego służy do ewidencji operacji związanych z rozliczeniem wyniku finansowego oraz skutków tzw. „błędów podstawowych” powstałych w latach poprzednich, zakwalifikowanych przez jednostkę do rozliczenia w ramach kapitałów (funduszy) własnych oraz do wykazania w sprawozdaniu finansowym w pozycji pasywów.

 

Oznaczenie

W typowym planie kont konto rozliczenia wyniku finansowego oznacza się jako 820. Zwykle nie stosuje się ewidencji analitycznej.

Konto jest typu „Pasywa”.

 

Przeznaczenie

Na koncie rozliczenia wyniku finansowego księguje się operacje związane z wynikiem finansowym organizacji, po uprzednim pomniejszeniu go o:

  • część podlegającą obowiązkowym obciążeniom (np. podatek dochodowy) zarówno za lata poprzednie (jeżeli wcześniej tego nie dokonano), jak i za rok bieżący,
  • korekty błędów podstawowych, wykrytych w bieżącym roku obrotowym, a powstałych w latach poprzednich.

Na koncie 820 ujmowana jest więc część zysku pozostającego do dyspozycji jednostki oraz strata podlegająca pokryciu przez przedsiębiorstwo.

Saldo wynikające z konta Rozliczenie wyniku finansowego podlegają wykazaniu w pasywach bilansu następująco: A. VII. – Zysk (strata) z lat ubiegłych A. VIII. - Zysk (strata) netto – z tytułu wyniku roku ubiegłego, jeżeli nie podjęto uchwały o sposobie jego rozliczenia

 

Księgowania na koncie

Po stronie Wn konta 820 księguje się m.in.:

  • przeniesienie straty bilansowej z roku poprzedniego,
  • zaliczkowe wypłaty na poczet zysku, jeżeli pozwalają na to odpowiednie przepisy
  • przeznaczenie zysku na kapitały (fundusze) własne, np. na kapitał zapasowy lub rezerwowy
  • przeznaczenie części zysku na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także na nagrody dla pracowników, dywidendy itp.,
  • ujęcie skutków korekt spowodowanych istotnymi błędami popełnionymi w latach poprzednich, które powodują obniżenie zysku lub podwyższenie straty – wykazanych w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe.

Po stronie Ma konta 820 księguje się m.in.:

  • przeniesienie zysku bilansowego z roku poprzedniego,
  • decyzję dotyczącą pokrycia straty z kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowego34),
  • ujęcie skutków istotnych błędów podstawowych powstałych w latach poprzednich, w wyniku czego następuje zwiększenie zysku lub zmniejszenie straty – wykazanych w sprawozdaniach finansowych za lata poprzednie.
 
rozliczenie wyniku finansowego w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest przystosowany do obsługi zamknięcia roku z odpowiednio skonfigurowanym kontem rozliczenia wyniku finansowego.
Konto rozliczenia wyniku finansowego ustawia się w opcji Ustawienia Systemowe i Księgi Głównej modułu Ustawienia.
 

Opracowano na podstawie: Tadeusz Naumiuk „Wzorcowy plan kont 2012 z komentarzem”