Import Towarów - zasada ogólna

Import Towarów - zasada ogólna

Importem towarów nazywamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (tj. spoza terytorium Unii Europejskiej, np. Stanów Zjednoczonych, Chin) na terytorium kraju - Polski. Podatnikami mającymi obowiązek rozliczenia VAT od importu są podmioty, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła.(art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

 

Obliczenie podatku VAT w zgłoszeniu celnym

Podatnik jest zobowiązany do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek (nie dotyczy podatników stosujących procedurę uproszczoną). W imporcie towarów podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło (art. 29 ust. 13 ustawy o VAT). Jeśli towary podlegały podatkowi akcyzowemu, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Istnieje kilka sytuacji szczególnych dotyczących procedur celnych, jak: uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem od należności celnych i przewozowych, przetwarzanie pod kontrolą celną.

 • uszlachetnianie bierne - podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Gdy wystąpi podatek akcyzowy, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy,
 • odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych - podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. W przypadku wystąpienia podatku akcyzowego, podstawa obejmuje należne cło i podatek akcyzowy.
 • przetwarzanie pod kontrolą celną - podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. W przypadku wystąpienia podatku akcyzowego, podstawa obejmuje należne cło i podatek akcyzowy,
 

Podstawa opodatkowania

Do podstawy opodatkowania zalicza się również inne koszty, jak np.: prowizje, transport, opakowani i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do czasu pierwszego miejsca przeznaczenia towarów na terytorium kraju. Elementy powyższe wlicza się do podstawy opodatkowania, również, gdy powstają one w związku z transportem do innego miejsca przeznaczenia na terytorium UE, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. Za takie miejsce uznaje się miejsce wymienione w liście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na podstawie, którego towary są importowane. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia uważa się miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju.

Do podstawy opodatkowania dolicza się także określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego (art. 19ust. 7 ustawy o VAT). Dług celny powstaje natomiast z chwilą dokonania zgłoszenia celnego ( nie dotyczy procedury uproszczonej). VAT od importu towarów podatnicy wpłacają w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Wysokość podatku naliczonego stanowią kwoty podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej.

 

Zapłata podatku

Stosując ogólną zasadę rozliczenia podatnik najpierw płaci podatek do urzędu celnego, a dopiero potem dokonuje odliczenia podatku naliczonego w deklaracji VAT.

 

Odliczenie VAT

W sytuacji, gdy rozliczenia importu towarów podatnik dokonuje według zasad ogólnych, prawo do odliczenia przysługuje za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał dokument celny. Przy czym, jeżeli podatnik nie odliczy VAT w ww. terminie, to może tego dokonać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Dokumentami stanowiącymi podstawę do odliczenia VAT są:

 • SAD, jeżeli zgłoszenie celne składane jest w formie papierowej.
 • Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC), gdy zgłoszenie celne dokonywane jest w formie elektronicznej. Za moment otrzymania dokumentu PZC uznaje się moment jego pobrania ze strony organu celnego.
 

Kurs stosowany do przeliczenia faktury

Przeliczenia faktury wystawionej w walucie obcej dokonuje się według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury dokumentującej zakup (art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Ten sam kurs należy stosować również do wyceny faktury od kontrahenta zagranicznego, jak i do wyceny towarów przyjmowanych do magazynu jednostki.

Dla celów VAT przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej na złotówki, dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi (art. 31a ust. 3 ustawy o VAT). Oznacza to, iż podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i cło ujmuje się zawsze w kwocie wyliczonej przez urząd celny, wykazanej w dokumencie odprawy celnej. Wykazane w dokumencie celnym kwoty należności celnych, takie jak np. cło, podatek akcyzowy czy niepodlegający odliczeniu VAT, zarachowuje się na zwiększenie ceny zakupu (nabycia) towarów.

 

Przykład:

1. Spółka ABC dokonała importu towaru 5 marca.

 • Kontrahent wystawił fakturę na kwotę: 20.000 USD.
 • Średni kurs NBP z 4 marca wyniósł: 3,216 zł/USD.
 • Kurs celny w dniu dokonania odprawy celnej wyniósł: 3,3571 zł/USD.
 • Wartość celna towaru wyniosła 20.000 USD x 3,33571 zł/USD = 67.142,00 zł
 • Cło: 4.800 zł
 • VAT należny od importu (67.142,00 zł + 4.800,00 zł) × 23 = 16.547,00 zł
 • Spółka nie korzysta z procedury uproszczonej.

2. Dekretacja:

 • Faktura importowa 20.000 USD x 3,216 = 64.320,00 zł (Wn 301/ Ma 204)
   
 • Dokument celny
  • Cło 4.800,00 (Wn 301/Ma 220)
  • VAT 16.547,00 (Wn 223/ Ma 220)
   
 • Zapłata cła i VAT do urzędu celnego 21.347,00 (Wn 220/Ma 130)
   
 • Przyjęcie towaru do magazynu 64.320,00 + 4.800,00 = 69.120,00 (Wn 310/Ma 301)
 

Import Towarów - procedura uproszczona

Podatnicy mogą również rozliczyć VAT od importu towarów bez konieczności wcześniejszego opłacenia podatku do urzędu celnego. Możliwość taką dają uproszczone procedury celne.