VAT w budownictwie

VAT w budownictwie 2014

VAT w budownictwie i robotach budowlano-montażowych w 2014

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług wprowadziła nowe zasady rozliczania podatku VAT również dla usług budowlanych. Zmieniły się nie tylko przepisy dotyczące powstawania obowiązku podatkowego, ale również stanowiące o terminie odliczenia podatku przy nabyciu takich usług.

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych

Art. 19a ust.5, pkt 3 pkt a) Ustawy definiuje moment powstania obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury. Ponadto ust 7 zawiera informację, że jeżeli taka faktura zostanie wystawiona z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Przypomnijmy, że dla usług budowlanych lub budowlano - montażowych fakturę wystawia się nie później niż 30-tego dnia od dnia wykonania usługi (art.106i ust 3, pkt 1 ustawy) i nie wcześniej niż 30-tego dnia przed dokonaniem usługi (art. 106i ust 7).

Tak więc obowiązek podatkowy od ww. usług powstaje w momencie wystawienia faktury, pod warunkiem, że zostanie ona wystawiona terminowo, czyli nie później niż 30-tego dnia od wykonania usługi. Gdyby podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie 30-tego dnia od wykonania usługi.

Zgodnie z art. 19a ust.8 w przypadku, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę itp) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania, w części otrzymanej kwoty.

Zwrócić uwagę należy na zapis mówiący o otrzymaniu zapłaty przed wykonaniem usługi – a nie przed wystawieniem faktury, co z literalnego brzmienia przepisu oznacza, iż gdyby zapłata została otrzymana po wykonaniu usługi, ale jeszcze przed wystawieniem faktury, obowiązek podatkowy nie powstaje z chwilą jej otrzymania. Trudno powiedzieć czy taki był faktyczny zamysł. Warto zatem śledzić ewentualne interpretacje oraz stanowiska jakie będę zajmowały organy skarbowe w tym zakresie.

Przykłady:

 
  • Usługa wykonana w dniu 15 lipca. Fakturę wystawiono 25 lipca. Zapłata nastąpiła 20 sierpnia. Obowiązek podatkowy powstanie 25 lipca.
  • Usługę wykonano 15 lipca. Zapłata nastąpiła 12 września. Fakturę wystawiono 10 sierpnia. Obowiązek podatkowy powstanie w dniu 10 sierpnia.
  • Usługę wykonano 15 lipca. Odbiorca wpłacił zaliczkę 10 lipca. Fakturę wystawiono 10 sierpnia. Obowiązek podatkowy w części otrzymanej zaliczki powstanie 10 lipca, w pozostałej części 10 sierpnia.
  • Usługę wykonano 20 sierpnia, fakturę wystawiono 30 września. Obowiązek podatkowy powstanie 19 września.

Należy zwrócić przy tym uwagę, że w przepis art. 19a ust 5 pkt 3a odnosi się do przypadków, o których mowa w art. 106b ust 1, czyli do obowiązku wystawienia faktur dokumentujących sprzedaż, dostawę towarów i świadczenie usług dokonywanych na rzecz innego podatnika.

W przypadku zatem, gdy usługa budowlana zostanie wykonana dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z zasadą ogólną, czyli z chwilą jej wykonania, a jeżeli wcześniej podatnik otrzyma całość lub część zapłaty - z chwilą jej otrzymania (w tej części).

Przykład:

 
Usługa dla osoby prywatnej (nie prowadzącej działalności gospodarczej) została wykonana w dniu 18 maja. Zapłata nastąpiła 20 maja. Obowiązek podatkowy powstanie 18 maja.

Należy pamiętać, że przepisy przejściowe stanowią, iż w przypadku usług wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie na "starych" zasadach.

 

Odliczenie VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych

Odliczenia VAT od usług budowlanych dokonuje się według ogólnych zasad, czyli w rozliczeniu za miesiąc powstania obowiązku podatkowego (u sprzedawcy), nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymano fakturę.

Przykład: Usługa wykonana 25 lutego. Faktura wystawiona 20 marca. Kupujący usługę otrzymał fakturę 3 kwietnia. Nabywca może odliczyć VAT w kwietniu.

 
efaktura w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl pozwala na właściwe wprowadzenie faktur zakupu usług budowlanych. Służą do tego celu pola dostępne podczas wprowadzania faktury zakupu:
  • Data Wystawienia
  • Data Otrzymania
  • Data Rozliczenia VAT
Po wprowadzeniu faktury program wykona następujące operacje:
  • zapisze fakturę do dziennika z datą otrzymania
  • zapisze fakturę do rejestru i deklaracji VAT z datą rozliczenia VAT