VAT usługi

Zmiany VAT 2014 – VAT za usługi ciągłe

Obowiązek podatkowy dla usług świadczonych w sposób ciągły

W przypadku świadczenia usług w sposób ciągły należy uwzględnić zasady dotyczące obowiązku podatkowego na nowych zasadach. Dotyczy to m.in.: biur rachunkowych, kancelarii świadczących stałą obsługę prawną czy dostawców mediów.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o VAT Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Obowiązek podatkowy odnosi się więc do następujących po sobie terminów płatności lub rozliczeń.

 

Usługi świadczone przez okres dłuższy niż rok

Z kolei czynności świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie będą upływały terminy płatności lub rozliczeń, będą uznawane za wykonane z upływem każdego roku podatkowego (także do momentu zakończenia wykonywania tych usług). W konsekwencji 31 grudnia każdego roku będzie dniem, w którym podatnik będzie musiał rozpoznać obowiązek podatkowy od tego typu usług. Tak rozumiany moment wykonania usługi, będzie wskazywać okres rozliczeniowy, w którym dana transakcja powinna zostać wykazana w składanych deklaracjach VAT i opodatkowana.

Artykuł 19a ust. 3 ustawy o VAT ma zastosowanie także do dostawy towarów. Wyłączeniu podlega jednak dostawa towarów na podstawie umowy leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

 

Przykład

Spółka świadczy usługę udostępniania oprogramowania w modelu Software-as-a-service. Faktura za abonament wystawiana jest za każdy miesiąc.

Moment wykonania usługi w tym wypadku to ostatni dzień określony przez abonament. Najczęściej jest to ostatni dzień miesiąca, jeśli usługi określone są w ramach danego miesiąca.

O terminach wystawiania faktur mówi w tym wypadku art 106i, ust 8. Dla usług świadczonych w sposób ciągły nie stosuje się ogólnych zasad (30 dni przed wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty). Faktura musi zawierać informację o tym, jakiego okresu faktura dotyczy. Może być one wystawiona wcześniej niż na 30 dni przed wykonaniem usługi.

 
efaktura za usługi w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada mechanizmy ułatwiające wystawianie faktur sprzedaży za usługi świadczone w sposób ciągły. Faktury okresowe bardzo ułatwiają fakturowanie abonamentu. Mogą być wystawiane dla pojedynczych klientów lub dla grup klientów.