WNT i WDT

Rozliczanie WNT i WDT

Obowiązek podatkowy VAT

Obowiązek podatkowy w Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów (WDT) oraz w Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów (WNT) powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej te transakcje, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy towaru.

Zgodnie z art. 31a ustawy o VAT, przeliczenia kwoty wynikającej z faktury zakupu wyrażonej w walucie obcej na złote należy dokonać według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym powstał obowiązek podatkowy. Istnieje również możliwość wybrania innego sposobu: przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Warto przypomnieć, że od 2013 roku otrzymane zaliczki w WNT i WDT nie rodzą obowiązku podatkowego. Nie ma zatem obowiązku wystawiania faktur w związku z otrzymana zapłatą przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy.

 

WNT

Jeżeli transakcja zakupu towarów od przedsiębiorców z Unii Europejskiej spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to kupujący zobowiązany jest naliczyć i wykazać VAT należny. Jednocześnie ma także prawo do jego odliczenia. Obecnie podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym samym okresie, kiedy wykaże podatek należny, pod warunkiem, że otrzyma fakturę dokumentującą tę transakcję w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy – art. 86 ustawy o VAT.

Od stycznia 2014 r. pojawiły się dwa dodatkowe warunki umożliwiające odliczenie VAT naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów:

 
 1. Wykazanie VAT należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on zobowiązany rozliczyć ten podatek.
   
 2. Konieczność uzyskania od sprzedawcy faktury dokumentującej dokonaną wewnątrzwspólnotową dostawę. Brak takiej faktury po upływie 3 miesięcznego okresu, o którym mowa wyżej, powoduje obowiązek pomniejszenia kwoty podatku naliczonego.

Późniejsze otrzymanie faktury dokumentującej WDT daje podatnikowi możliwość powtórnego wykazania podatku naliczonego w bieżącej deklaracji VAT i odzyskania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

 

WNT w deklaracji VAT

Przy założeniu, że powyższe warunki zostały spełnione, podatnik wykazuje kwotę wynikającą z przeliczenia wartości faktury, jako podstawę opodatkowania w pozycji wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Od tej podstawy powinien zostać obliczony podatek VAT we właściwej dla danego towaru stawce i wykazany, jako VAT należny.

Te same kwoty powinny zostać wykazane w podatku naliczonym w pozycji nabycie towarów i usług pozostałych.

 

WDT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów co do zasady podlega opodatkowaniu według preferencyjnej 0% stawki podatku VAT, muszą jednak zostać spełnione pewne warunki:

 
 1. Polski podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (numer VAT UE);
   
 2. Podał ten numer oraz swój numer VAT UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
   
 3. Przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 42 ust. 2 ustawy o VAT).
 

WDT w deklaracji VAT

Zakładając, że wszystkie warunki dla WDT zostały spełnione, w deklaracji VAT wartość WDT po przeliczeniu na złotówki powinna zostać wykazana w pozycji wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jedynie, jako podstawa opodatkowania.

Jeśli warunki dla zastosowania stawki 0% nie zostały spełnione, należy wykazać transakcje jak sprzedaż krajową.

 

VAT- UE

Zarówno WNT jak i WDT podlegają wykazaniu w deklaracji VAT UE. Wartości wykazane w VAT-7, VAT-7K, powinna zostać przeniesione do deklaracji VAT-UE. W zależności od wielkości dokonywanych transakcji, deklarację VAT-UE składać można raz na kwartał lub w każdym miesiącu.

Należy również pamiętać, iż po przekroczeniu określonych limitów istnieje obowiązek składania informacji Intrastat.

 

Księgi rachunkowe

Jak wynika z art. 30 ust 2 ustawy o rachunkowości, w księgach handlowych wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

 • faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
 • średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
 

Podatek dochodowy

Zgodnie z zapisami ustaw podatkowych (art. 15 ust1 ustawy o PDOP oraz art. 11a ust 2 ustawy o PDOF) przychody i koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu/ poniesienia kosztu.

 
efaktura w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest przygotowany do:
 • zaksięgowania zdarzeń gospodarczych typu WNT i WDT
 • prawidłowego rozliczenia VAT oraz przygotowania deklaracji VAT