CIT-8

Zeznanie CIT-8 spółki z o. o.

Podatnicy CIT, w tym spółki kapitałowe (również w organizacji), mają obowiązek złożyć na formularzu CIT-8 (w wersji nr 21 od 2011 r.) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty do właściwego urzędu skarbowego (według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego), po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego oraz również w tym terminie wpłacić podatek należny lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27, ust. 1 u.p.d.o.p.). Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten upływa 31 marca 2015 roku. Przed wypełnieniem CIT-8 należy dokładnie przeanalizować zapisy rozdziału piątego u.p.d.o.p. „Podstawa opodatkowania i wysokość podatku”. Brak przychodów i kosztów nie zwalania z obowiązku złożenia zeznania.

 

Opodatkowane dochodów osiąganych przez spółkę z o. o. w rozliczeniu rocznym

Zgodnie z art. 3 u.p.d.o.p.:

  • podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  • podatnicy, jeżeli nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP.

Dochód podatkowy spółki z o. o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 19% liczonej od podstawy opodatkowania (art. 19, ust. 1). Po opodatkowaniu CIT zysk spółki z o. o. może być wypłacony wspólnikom w postaci dywidendy. Od wypłaconej dywidendy wspólnicy płacą 19% PIT. Za pobranie i odprowadzenie PIT do US od dywidendy odpowiada spółka, a wspólnicy otrzymują wypłatę w kwocie netto.

 

Załączniki do zeznania CIT-8

Zazwyczaj wraz z zeznaniem rocznym należy złożyć odpowiednie załączniki. Informację o tym, jakie załączniki dołączono i ich liczbę wpisuje się w części C formularza CIT-8. Obowiązującymi za 2014 rok załącznikami są: CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, SSE-R oraz sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

1. CIT-8/O (Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku) sporządza podatnik m.in. wtedy, gdy w ciągu roku podatkowego, za który składany jest CIT-8 wystąpiła co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  • uzyskał dochody (przychody) wolne lub zwolnione od podatku na podstawie powołanych przepisów w części B.1. ww. załącznika;
  • odlicza od dochodu stratę z lat ubiegłych;
  • przekazał darowizny, które na podstawie ust. 1, art. 18 u.p.d.o.p. lub odrębnych ustaw może odliczyć od dochodu (dotyczy m.in. darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o których mowa w ust. 2 i 3, art. 3 tejże ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego);
  • poniósł wydatki na nabycie nowych technologii, które odlicza się od podstawy opodatkowania (art. 18b u.p.d.o.p.);
  • otrzymał dywidendę od podmiotu krajowego.

2. CIT-D sporządza podatnik otrzymujący lub przekazujący darowizny i korzystający z odliczenia. W załączniku tym przekazuje się informacje o podmiotach obdarowanych i o darczyńcach oraz o celu darowizny i przekazanych/otrzymanych kwotach.

3. CIT-ST sporządza podatnik, posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla jego siedziby. Ci podatnicy są zobowiązani załączać do CIT-8 informacje w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (ust. 1, art. 28 u.p.d.o.p).

4. SSE-R składa podatnik prowadzący na podstawie zezwolenia działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i w związku z tym korzystający z pomocy publicznej.

5. Pomiędzy danymi podmiotami dokonującym transakcji gospodarczych mogą istnieć powiązania zarówno kapitałowe, jaki i osobowe. Podatnicy, którym organ podatkowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi sporządzają sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, którego wzór jest określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. nr 99, poz. 687).

 

Nowe zasady składania zeznania CIT-8

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1563), która wprowadza obowiązek składania do urzędów skarbowych m.in. zeznań CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Podmioty, które na podstawie przepisów wymienionych w ust. 2, art. 45ba Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych są obowiązane sporządzić roczne obliczenie podatku za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników PIT będą mogły składać ww. zeznania w formie papierowej. Zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od 1 stycznia 2014 roku.

 

Podsumowanie

Poprawność formalna zeznania jest niezwykle istotna, ale główną pracą, jaką należy wykonać sporządzając CIT-8 jest prawidłowe wyznaczenie dochodu podatkowego, a nie bilansowego. Jeżeli osoba sporządzająca zeznanie stwierdzi, że popełniła błąd powinna niezwłocznie złożyć korektę zeznania do US oraz dołączyć do niej pisemne wyjaśnienie przyczyn błędu.

 

Przykład 1

Zgodnie z umową spółki z o. o. rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Obejmuje on kolejne 12 miesięcy od kwietnia do marca. Spółka zobowiązana była złożyć CIT-8 za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. w terminie do 30 czerwca 2014 r..

 

Przykład 2

W CIT-8 za 2014 r. spółka z o. o. odliczy 40% straty poniesionej w 2013 r., chociaż jej dochód za 2014 r. jest na tyle wysoki, że mogłaby odliczyć 50% tej straty. Spółce zależy na wykazaniu w zeznaniu za 2014 rok podatku należnego, ponieważ w przyszłości zamierza płacić zaliczki w formie uproszczonej. Przepisy dopuszczają możliwość odliczania straty z lat ubiegłych w przyjętej przez podatnika wysokości z tym, że odliczenie nie może przekroczyć 50% straty z danego roku podatkowego (w tym wypadku z 2013 r.).

 

Podstawa prawna