Konto 222

Księgowanie VAT należnego

Przeznaczenie konta 222 - podatek należny

W standardowym planie kont używanym w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl, konto VATu należnego posiada oznaczenie 222.

Konto 222 przeznaczone jest do rozliczania podatku od towarów i usług z wystawionych faktur sprzedaży. Na koncie 222 powinno ujmować się tylko podatek należny, który powstaje w bieżącym okresie sprawozdawczym (miesiąc lub kwartał).

W planie kont programu mKsiegowa.pl konto 222 posiada subkonta analityczne dla:

  • stawki podstawowej
  • stawek obniżonych

Konto 222 wykazuje saldo Ma wyrażające należny VAT od dokonanej sprzedaży, niestanowiący jeszcze zobowiązania wobec urzędu skarbowego, gdyż nie powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy. Powstanie on w następnym miesiącu, kiedy saldo zostanie przeksięgowane na konto 221.

 

Księgowanie VAT należnego na koncie 222

Na koncie 222 księgujemy przede wszystkim podatek należny:

  • od faktur sprzedaży,
  • od utargów emitowanych przez kasy rejestrujące wyposażone w pamięć fiskalną (np. na podstawie raportów dobowych z modułu fiskalnego),
  • wykazywany na fakturach wewnętrznych związanych z przekazaniem towarów lub wykonania usług na potrzeby firmy podatnika lub na cele związane z reklamą i reprezentacją,
  • związany z zakupem typu WNT lub importem usług,
  • obliczany w przypadku, gdy obowiązek odprowadzenia podatku należnego spoczywa na nabywcy (tzw. odwrotne obciążenie).
 

Przykłady księgowań podatku należnego

W programie mKsiegowa.pl podatek należny zostaje zaksięgowany w następujących sytuacjach:

 

Opracowano na podstawie: Tadeusz Naumiuk „Wzorcowy plan kont 2012 z komentarzem”