Import Towarów - procedura uproszczona

Import Towarów - procedura uproszczona

Zgodnie z art. 33 a ustawy o VAT podatnicy mogą rozliczyć VAT od importu towarów bez konieczności wcześniejszego opłacenia podatku do urzędu celnego. Możliwość taką dają uproszczone procedury celne. Stosując je VAT od importu rozlicza się poprzez deklarację VAT, wykazując w niej zarówno podatek należny i naliczony.

 

Warunki procedury uproszczonej

Aby z powyższej procedury można było skorzystać należy spełnić szereg warunków:

 1. Zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego naczelnika urzędu celnego, w formie pisemnej, o zamiarze rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym planowane jest rozpoczęcie stosowania nowych zasad rozliczania VAT.
   
 2. Należy także przedstawić naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonywane są formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
 • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach.
 • potwierdzenia zarejestrowania podatnika, jako podatnika VAT czynnego

Podatnik nie ma obowiązku przedstawienia naczelnikowi urzędu celnego wskazanych powyżej dokumentów, w przypadku, gdy posiada on już aktualne, czyli wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu, dokumenty.

Wymóg przedstawienia odpowiednich dokumentów uważa się za spełniony także w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz co do faktu rejestracji na potrzeby podatku VAT.

Ponadto przy rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, podatnicy muszą potwierdzić prawidłowe rozliczenie podatku VAT. W tym celu, należy przedstawić organowi celnemu dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Jeżeli tego nie zrobimy, wówczas utracimy prawo do rozliczenia podatku na omawianych zasadach, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w danej deklaracji podatkowej.

Ponadto nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów skutkować może utratą nawet na 36 miesięcy prawa do rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej.

 

Podatek VAT

Stosując procedurę uproszczoną kwotę podatku naliczonego stanowić będzie na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT, kwota podatku należnego z tytułu importu towarów, czyli kwota podatku należnego wykazana w deklaracji VAT. Natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przysługuje w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów. Jeżeli podatnik nie odliczy VAT w powyższym terminie, wówczas może tego dokonać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

 

Przykład

Firma ABC dokonała 3 lutego importu towarów na kwotę 10.000 USD. Otrzymano dokument odprawy celnej oraz fakturę od dostawcy z dnia 02 lutego. Średni kurs USD z dnia 01 lutego wynosi 3,3441 zł. Kurs celny w dniu dokonania odprawy 3,355. Wartość celna towaru=33.550,00 zł, cło 1500 zł VAT należny od importu 8062 zł.

Faktura dokumentująca zakup towarów z importu: 10.000 USD × 3,3341 zł/USD = 33.341

Wn 301/ Ma 204

Uproszczony dokument celny:

 • VAT należny od importu, będący jednocześnie VAT naliczonym 8.062,00
  Wn 222 / Ma 223
   
 • cło 1500,00
  Wn 301/Ma 220
   
 • WB - zapłata cła do urzędu celnego
  Wn 220/ Ma 130
 

Ogólne zasady stosowane przy imporcie towarów

Jeżeli podatnik nie spełnia wymogów związanych z procedurą uproszczoną, musi stosować zasady ogólne.

 

Księgowanie operacji gospodarczych w programie mKsiegowa.pl
Program księgowy mKsiegowa.pl posiada mechanizmy wspomagające księgowanie importu w procedurze uproszczonej. Można wykorzystać odpowiednią kategorię VAT skonfigurowaną w kartotece towarowej.