Wydruk rejestru VAT

Wydruk rejestru VAT

Wydruk Rejestru VAT jest dostępny w programie księgowym online mKsiegowa.pl w module Księgowość -> Raporty Ksiąg Handlowych. Wydruk zawiera wszystkie pozycje zapisane w rejestrze VAT za dany okres czasu.


Parametry wydruku

W prawej części ekranu dostępny jest formularz parametrów raportu.

Księgowość online - raporty
 • Data początkowa - data od
 • Data końcowa - data do
 • Tylko wynik - na wydruku mogą pojawić się poszczególne sekcje raportu (Zakupy Inne, Sprzedaż, itd) lub tylko podsumowanie
 • Również zakupy 0%/zw/NP - wydruk Rejestru VAT może uwzględniać również pozycje faktur, dla których podatek VAT nie jest naliczany
 • Komentarz - pole komentarza, który zostanie umieszczony na wydruku
 • Format - raport zostanie przygotowany w formacie pdf lub Excel

Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij klawisz Księgowość online - raporty u góry ekranu.


Sekcje raportu

Poszczególne sekcje raportu są tworzone na podstawie pola Kategoria VAT ustawionego dla pozycji dokumentów.

Przykładowa postać sekcji Inne Zakupy:

Księgowość online - rejestr vat

Następujące dokumenty są zapisywane w sekcji Inne Zakupy:

 • dokumenty typu Pozycje Dziennika zapisane do rejestru VAT zakupu z ustawieniem Kategoria VAT = Inne oraz grupą podatkową należącą do strefy Krajowa
 • faktury zakupu zawierające pozycje, które w kartotece posiadają ustawioną Kategoria VAT = Inne, a dostawca posiada ustawioną grupę podatkową należącą do strefy Krajowa.
 • korekty zakupu zawierające pozycje jak wyżej

Przykładowa postać sekcji Sprzedaż:

Księgowość online - rejestr vat

Osobna sekcja raportu to Sprzedaż Zagraniczna:

Księgowość online - rejestr vat

Przykładowe podsumowanie raportu:

Księgowość online - rejestry vat

Uwagi:

 • do prawidłowego wyświetlania raportów w programie niezbędne może być ustawienie wyskakujących okienek w przeglądarce
 • postać wydruku może różnić się nieznacznie w poszczególnych wersjach programu

Korekta VAT wynikająca z proporcji

W podsumowaniu rejestru VAT pojawić może się pozycja Korekta w kolumnie VAT naliczony. Korekta ta może wynikać ze zmniejszenia VAT naliczonego wynikającego z obliczenia VAT wg proporcji.

W podsumowaniu prezentowana jest sumaryczna korekta.


Korekta wartości netto wynikająca z częściowego odliczenia VAT

W podsumowaniu rejestru VAT pojawić może się pozycja Korekta wartości netto w kolumnie Zakupy. Korekta ta może wynikać ze zmniejszenia VAT naliczonego wynikającego z częściowego odliczenia VAT.

W podsumowaniu prezentowana jest sumaryczne zmniejszenie kwoty netto wynikające z tego, że VAT od zakupu niektórych towarów naliczony jest od części wartości netto wynikającej z przepisów.


Zapis dokumentów w poszczególnych sekcjach

Sposób zapisu dokumentów w poszczególnych sekcjach raportu opisany jest w artykule Sekcje rejestru VAT.


Sposób zapisu w rejestrze faktur VAT zakupu

Faktury zakupu są umieszczane w rejestrze VAT w osobnych sekcjach, w zależności od kilku ustawień:

Grupa podatkowa dostawcy (Strefa podatkowa) Kategoria VAT Sposób zapisu faktur zakupu w rejestrze i deklaracji VAT Sposób księgowania VAT
Krajowa Inne/Inne usługi VAT naliczony wg stawki podatku. Dla 0% i zw. wartość faktury nie jest sumowana do wartości netto zakupów. Wartości wprowadzane w walucie obcej są przeliczane na PLN. W rejestrze VAT dokumenty są grupowane w sekcji Inne zakupy. Kwoty VAT dla poszczególnych stawek są księgowane na kontach ustawionych w tabeli podatków.
Krajowa Nie podlegające odliczeniu Nie jest sumowane do wartości netto zakupów. Raportowane w osobnej sekcji wydruku Rejestru VAT zakupu. Faktura nie jest sumowana w deklaracji VAT7. Księgowanie kosztów dla wszystkich stawek VAT w kwotach brutto (VAT jest księgowany na konto kosztów ustawione w kartotece towaru).
Export/Import Inne Faktura jest prezentowana w rejestrze VAT w sekcji Inne zakupy, lecz bez względu na wysokość podatku nie jest on naliczany. W deklaracji VAT7 faktura nie jest uwzględniana. Brak księgowania podatku VAT.
Export/Import Nie podlegające odliczeniu Faktura jest prezentowana w rejestrze VAT w odpowiedniej sekcji, lecz bez względu na wysokość podatku nie jest on naliczany. Nie jest sumowana w deklaracji VAT7. Brak księgowania podatku VAT.
Export/Import, Unia Europejska Inne usługi Faktura jest zapisywana w rejestrze VAT w sekcji Import usług. W deklaracji VAT7 jest sumowana w wartości netto, o ile VAT >0. Podatek VAT jest księgowany zarówno na konto VAT naliczony, jak i VAT należny, na odpowiednie konta.
Unia Europejska Nie podlegające odliczeniu Faktura prezentowana jest w rejestrze VAT w sekcji Nie podlega odliczeniu. Nie wchodzi do deklaracji VAT. Brak księgowania podatku VAT.
Unia Europejska Inne Faktura wewnętrzna. VAT naliczony i należny w wysokości ustawionej stawki podatku. Wchodzi do sekcji WNT rejestru VAT. Podatek VAT jest księgowany zarówno na konto VAT naliczony, jak i VAT należny, na odpowiednie konta.


Sposób zapisu w rejestrze faktur VAT sprzedaży

Faktury sprzedaży są umieszczane w rejestrze VAT w osobnych sekcjach, w zależności od kilku ustawień:

Grupa podatkowa (Strefa podatkowa) Kategoria VAT Sposób zapisu faktur sprzedaży w rejestrze i deklaracji VAT Sposób księgowania VAT
Krajowa Inne/Inne usługi VAT należny wg stawki podatku. W rejestrze VAT dokumenty są grupowane w sekcji Sprzedaż krajowa. W Deklaracji VAT7/VAT7k sprzedaż jest sumowana w odpowiednich pozycjach Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką .... Wartości wprowadzane w walucie obcej są przeliczane na PLN. Kwoty VAT dla poszczególnych stawek są księgowane na kontach ustawionych w tabeli podatków.
Export/Import Inne Faktura jest zapisywana w rejestrze VAT w sekcji Sprzedaż zagraniczna. Wartość netto jest wyszczególniona w odpowiedniej kolumnie rejestru, w zależności od stawki podatku VAT dla pozycji tej faktury. W deklaracji VAT zapisywana jest w pozycji Export towarów Brak księgowania podatku VAT.
Export/Import, Unia Europejska Inne usługi Faktura jest zapisywana w rejestrze VAT w sekcji Sprzedaż zagraniczna. W deklaracji VAT zapisywana jest w pozycji Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, z możliwością edycji kwoty (w zależności od tego, czy przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego) Brak księgowania podatku VAT.
Unia Europejska Inne Faktura jest zapisywana w rejestrze VAT w sekcji Sprzedaż zagraniczna, natomiast w deklaracji VAT w pozycji Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Brak księgowania podatku VAT.