Komunikaty błędów dotyczące modułu Zakupy

Komunikaty dotyczące modułu Zakupy

Na stronie podane są najczęściej występujące w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl komunikaty oraz ich wyjaśnienie.

 

UWAGA! Bądź ostrożny przy usuwaniu. Operacja jest wykonywana natychmiastowo i nie może być cofnięta !!!
Zamierzasz usunąć pozostałą jeszcze nie zafakturowaną pozycję dostawy. Ta operacja nieodwracalnie zmienia również odpowiednią pozycję zamówienia. Czy chcesz kontynuować?

Program w sekcji Pozycje Pozostające do Zafakturowania pokazuje wszystkie pozycje wprowadzone dokumentem PZ, natomiast jeszcze nie zafakturowane. Komunikat powyższy dotyczy usuwania pozycji wcześniej wprowadzonych dokumentem PZ. Ich usunięcie z tej listy jest nieodwracalne, czyli w przyszłości usunięta pozycja nie będzie mogła zostać zafakturowana.

 

Brak niezafakturowanych dostaw od tego kontrahenta.

Komunikat jest wyświetlany w sytuacji, gdy wszystkie pozycje przyjęte dokumentami PZ dla tego dostawcy zostały już zafakturowane.

 

Podana data jest poza rokiem podatkowym lub jest zamknięta dla dalszych zapisów.

Jeżeli chcesz zmienić rok fiskalny przejdź do Ustawienia ogólne. Oczywiście inny rok fiskalny możesz wybrać, o ile nie jest jeszcze zamknięty.

 

Musisz podać identyfikator faktury dostawcy.

Wprowadź numer dokumentu (faktury zakupu) w polu Nr dok. Dostawcy.

 

Suma księgowań równoległych musi odpowiadać kwocie netto pozycji kosztowych. Wprowadź właściwe kwoty księgowań.

Przejdź do zakładki Księgowanie równoległe i sprawdź czy sumaryczna kwota księgowań równoległych jest taka sama jak wartość faktury bez podatku.

 

Podana nazwa skrócona dostawcy jest już używana. Wybierz inną nazwę.
Dostawca o tym numerze NIP jest już zarejestrowany w systemie
Dostawca z tą nazwą jest już zarejestrowany w systemie

Program sprawdza podczas wprowadzania danych nowego dostawcy, czy wprowadzona nazwa bądź NIP zostały już wcześniej wprowadzone dla innego dostawcy. Tylko w przypadku powtórzenia skróconej nazwy program blokuje wprowadzenie nowego kontrahenta. Powtórzenie innych parametrów nie jest krytyczne.

 

Nie można usunąć dostawcy ponieważ istnieją transakcje z nim związane.

W programie zostały już wprowadzone dokumenty dla tego dostawcy. Nawet, jeżeli dokumenty te zostały usunięte, dalej są pamiętane w bazie danych. Jeżeli jednak chcesz usunąć tego dostawcę proponujemy zmienić mu status na Nieaktywny.

 

Ta faktura została już wprowadzona wcześniej. Nie można wprowadzić dwa razy faktury z tym samym numerem.

Program blokuje możliwość wprowadzenia dwukrotnie tej samej faktury dla określonego dostawcy.

 

Podane ilości nie mogą być większe niż na zamówieniu z uwzględnieniem limitu procentowego przekroczenia zamówienia. Zmień zawartość zamówienia jeśli chcesz zwiększyć ilość przyjmowaną.

Na zamówieniu zakupu pozycja towarowa została wprowadzona z określoną ilością. Na podstawie tego zamówienia wprowadzasz dokument PZ. Program posiada blokadę możliwości wprowadzenia większej ilości towaru na PZ w stosunku do zamówienia. Jeżeli chcesz jednak przyjąć w dokumencie PZ więcej towaru możesz wcześniej zmienić zamówienie.

 

Cena na fakturze jest wyższa względem zamówienia powyżej przyjętego limitu procentowego. Limit możesz zmienić w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej. Dozwolone przekroczenie cen z zamówienia dostawy:

Na zamówieniu zakupu pozycja została wprowadzona z określoną ceną. Na podstawie tego zamówienia wprowadzasz fakturę zakupu. Dla ułatwienia zarządzania zakupami program może ograniczyć o ile cena na fakturze zakupu jest wyższa od zamówienia zakupu. Ograniczenie to można ustawić w Ustawieniach systemowych i Księgi Głównej - Dozwolone Przekroczenie Cen względem Zamówienia.

 

Zafakturowana ilość jest większa od przyjętej w stopniu przekraczającym dozwolony limit procentowy. Limit możesz zmienić w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej.

Jeżeli wprowadzasz fakturę na podstawie zamówieniu zakupu wprowadzana ilość może być kontrolowana dla ułatwienia zarządzania zakupami. Ograniczenie to można ustawić w Ustawieniach systemowych i Księgi Głównej - Dozwolone Przekroczenie Ilości Zamówienia na Dostawie.

 

Wszystkie pozycje faktury dostawy muszą należeć do tej samej kategorii VAT. Wprowadź tą pozycję oddzielnym dokumentem.

Program w obecnej wersji ogranicza możliwość wprowadzania pozycji towarowych należących do różnych kategorii VAT na jednym dokumencie. Ograniczenie to będzie w przyszłości wyeliminowane. Obecnie trzeba wprowadzić pozycje należące do różnych kategorii VAT na osobnych dokumentach.

 

Opcja cen brutto może być włączona tylko dla dostawców krajowych

Jeżeli pole Grupa podatkowa jest ustawiona na strefę podatkową poza Polską, wówczas dla prawidłowego działania programu pole Ceny brutto nie może być zaznaczona. Więcej na temat ustawień Grup Podatkowych.

 

Zamówienie nie może być skasowane ponieważ jest już częściowo zrealizowane

Zamówienie Zakupu w programie może być anulowane tylko pod warunkiem, że nie zostało już zrealizowane, tzn. nie został wystawiony jeszcze dokument PZ.

 

Nie można zmniejszyć ilości na zamówieniu poniżej ilości już zafakturowanej lub przyjętej. Ilość przyjęta może być zmieniona tylko poprzez ujemne przyjęcie, ilość zafakturowana tylko przez przyjęcie korekty.

Komunikat pojawia się, gdy pozycje z Zamówienia Zakupu zostały już ujęte w dokumencie PZ. Widać to w kolumnie Dostarczono. Aby zachować zgodność między dokumentami program blokuje możliwość zmniejszenia ilości na zamówieniu poniżej ilości przyjętej w dokumencie PZ. Przyjętą ilość można zmienić za pomocą dokumentu korekty magazynowej.

 

Data zakupu jest w zamkniętym okresie lub w zamkniętym roku. Wprowadź poprawną datę.

Przyczyny komunikatu mogą być różne:

  • data zakupu na fakturze obejmuje zamknięty rok podatkowy
  • data zakupu na fakturze jest większa niż data końcowa bieżącego roku podatkowego
  • data zakupu na fakturze jest poza bieżącym rokiem podatkowym i użytkownik nie ma uprawnień do wprowadzania dokumentów poza tym rokiem
  • data zakupu na fakturze jest wcześniejsza lub równa dacie zamknięcia okresu

Faktura z włączoną opcją metody kasowej nie może być edytowana jeśli jest rozliczona z płatnościami lub innymi dokumentami. Przejdź do rozliczeń płatności (rozrachunki), upewnij się, że ten dokument nie ma aktywnych rozliczeń i spróbuj ponownie.

W przypadku tego komunikatu należy przejść do ekranu rozliczeń płatności i ewentualnie "odpiąć" istniejące płatności. Płatności za dokument powodują jego zapis do rejestru VAT i dlatego zmiana dokumentu nie jest dostępna.