Zamykanie Dziennika

Zamykanie Dziennika

Zamykanie Dziennika znajduje się w module Księgowość -> Pielęgnacja programu księgowego online mKsiegowa.pl.


Zasada działania

Zamknięcie dziennika dokonuje się przez określenie daty, przed którą użytkownicy programu nie mogą nic zmieniać (kasować, czy modyfikować dokumenty). Jednocześnie program numeruje w sposób ciągły wszystkie dokumenty zapisane do tej daty włącznie, spełniającym tym samym wymogi Ustawy o Rachunkowości.


Zamykanie Dziennika

Po wywołaniu funkcji na ekranie pojawia się aktualnie ustawiona data zamkniętego okresu, jak na przykładowym ekranie:

Ksiegowość online - zamykanie dziennika

Zamknięcie dziennika dokonuje się przez wpisanie daty końca kolejnego okresu. Zamknięcie powoduje, że wszystkie wprowadzone dokumenty księgowe przed podaną datą zostają uporządkowane i zapisane w dzienniku. Ponadto program określa numer dziennika dla każdego dokumentu. Jednocześnie zablokowana zostaje możliwość edycji zamkniętych dokumentów oraz dopisywania nowych przed tą datą.


Koncepcja "bufora"

Zaimplementowana organizacja wprowadzania dokumentów księgowych w programie mKsiegowa.pl pozwala na realizację koncepcji "bufora" dokumentów, w której dokumenty można wprowadzać i modyfikować do momentu wprowadzenia ich do dziennika.

Jednocześnie program umożliwia drukowanie wszelkich zestawień z księgi głównej, zawierających nie zamknięte dokumenty, zaznaczając je na zestawieniach tak, aby uwidocznić, że nie zostały jeszcze wprowadzone do dziennika.


Przykład

Aby zamknąć kolejny miesiąc (np. luty) należy w polu Data końcowa zamykanego okresu wybrać ostatni dzień lutego (np. 28/02/2011) i kliknąć Zamknij okres. Po takiej operacji można wprowadzać dokumenty tylko z datą od 1 marca.


Uwagi

  • wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu, które są księgowane na kontach księgi głównej (WZ, PZ, faktury, dokumenty magazynowe itd.) również zostaje zablokowane z datą wystawienia wcześniejszą lub równą dacie zamknięcia okresu
  • dokumenty sprzedaży i zakupu, które nie są księgowane na kontach księgi głównej (oferty, zamówienia) nie podlegają mechanizmom zamknięcia okresu. Program pozwala wprowadzać tego typu dokumenty ze wsteczną datą.
  • dokumenty, które nie zostały jeszcze zamknięte mają w polu Numer dziennika znak "-" lub numer kolejny w nawiasach kwadratowych [ ]; numer dziennika dokumentu należącego do nie zamkniętego okresu może ulegać zmianie.

Przeglądanie dokumentów w dzienniku

W funkcji Dziennik Księgowań widoczne są przede wszystkim dokumenty nie należące do zamkniętego okresu.

Aby zobaczyć również dokumenty dziennika należące do zamkniętego okresu należy kliknąć Pokaż zamknięte.