Import dokumentów księgowych

Import dokumentów księgowych

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl pozwala na importowanie dokumentów księgowych z plików tekstowych. Pliki takie można przygotować na przykład za pomocą programu Excel i zapisać w formacie CSV.

 

Wprowadzenie

Importu dokonuje się w module Księgowość -> Import Pozycji Dziennika.

Po wywołaniu importu należy podać lokalizację przygotowanego wcześniej pliku oraz podać następujące parametry:

 • znak rozdzielający pola w pliku (zwykle przecinek lub średnik)
 • format polskich znaków
 • zaznaczyć okienko (checkbox), jeżeli plik posiada wiersz nagłówka (nazwy kolumn)

Pliki należy przygotować wg następujących reguł:

 • wszystkie liczby zapisywane są w PLN; pozycja dziesiętna powinna być oddzielona znakiem kropki
 • daty zapisywane w formacie YYYY-MM-DD
 • w pliku należy używać kont istniejących w planie kont; w przeciwnym razie program wygeneruje odpowiedni komunikat błędu
 • pola tekstowe muszą być ujęte w apostrofach
 • puste wiersze są pomijane

Uwagi:


Format pliku

Lp Nazwa pola Typ pola Uwagi
1 nr_ewid varchar(100) Numer ewidencyjny dokumentu. Uwaga: numery powinny być inne, niż numery istniejących dokumentów księgowych w systemie. Kolejne wiersze tego samego dokumentu powinny mieć ten sam numer
2 data_ks date Data księgowania
3 data_dok date Data dokumentu źródłowego
4 data_op date Data operacji/data zdarzenia gospodarczego
5 konto varchar(15) Numer konta księgi głównej
6 projekt1 int(11) Numer projektu. Zostawić puste, jeżeli pole nie jest używane.
7 projekt2 int(11) Numer sub-projektu. Zostawić puste, jeżeli pole nie jest używane.
8 kwota double Kwota księgowania. Dodatnia, jeżeli strona Wn. Ujemna, jeżeli strona Ma.
9 opis tinytext Opis pozycji dokumentu księgowego
 

Przykład zawartości dokumentu

  nr_ewid;data_ks;data_dok;data_op;konto;projekt1;projekt2;kwota;opis
  TD-124;2019-10-07;2019-10-07;2019-10-07;010-1-1;;;-100;"przeksięgowanie amortyzacji"
  TD-124;2019-10-07;2019-10-07;2019-10-07;010-1-2;;;100;"przeksięgowanie amortyzacji"

Uwagi:

 • dokumenty księgowe muszą się bilansować
 • dokumenty można przygotowywać bez nagłówka; jeżeli dokument nie posiada nagłówka, wówczas należy odznaczyć opcję pomiń nagłówek
 • program w obecnej wersji nie obsługuje kont rozrachunkowych, ani księgowań w obcej walucie
 • w jednym pliku tekstowym może być kilka dokumentów księgowych; dokumenty są rozróżniane numerem ewidencyjnym.