Jednolity Plik Kontrolny


JPK - informacje ogólne

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada możliwość przygotowania danych księgowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Szczegółowo opisujemy Jednolity Plik Kontrolny w naszym poradniku.

Uwaga: nowy format pliku

W naszym poradniku opisujemy również sposób tworzenia pliku JPK_V7, który został wprowadzony w roku 2020.

Więcej informacji na temat struktur JPK opracowanych przez Ministerstwo Finansów możesz znaleźć na stronach Portalu Podatkowego.

 

Poniższa dokumentacja dotyczy plików JPK_VAT w starej wersji. Prosimy stosować tylko przy tworzeniu pliku JPK_VAT za okres przed październikiem 2020.


Jak utworzyć plik JPK w programie mKsiegowa?

Tworzenie plików JPK jest dostępne w module Księgowość. Nowy plik kontrolny tworzy się klikając klawisz Nowa u dołu ekranu.

Uwaga: od 1 stycznia 2018 program zapisuje plik JPK_VAT w wersji 3.

 

 

Na ekranie należy zadać jedynie parametry:

 • początku i końca raportowanego okresu
 • rodzaj pliku

i kliknąć klawisz Dodaj. Program utworzy nowy plik JPK.

 
 

Podgląd pliku JPK

Po prawej stronie tabelki dostępna jest ikonka wydruk faktury, która pozwala na czytelny podgląd pliku JPK.

podgląd plików jpk


Podgląd pliku JPK_VAT

Podgląd zawartości przygotowanego pliku JPK_VAT w czytelnym formacie dostępny jest pod linkiem po lewej stronie:

 

Podgląd ma następującą postać:

 
 

Walidacja numerów NIP

Podczas wysyłania pliku JPK_VAT na serwer Ministerstwa Finansów następuje weryfikacja numerów NIP kontrahentów. Program mKsiegowa.plzostał wyposażony w możliwość łatwej weryfikacji numerów NIP przed utworzeniem i wysłaniem pliku.

Po wybraniu typu pliku JPK_VAT pojawia się dodatkowy klawisz Test NIP. Po kliknięciu klawisza program pokazuje w tabeli numery NIP wszystkich kontrahentów, z którymi w danym okresie były przeprowadzone transakcje zakupu lub sprzedaży. Każdy numer NIP można sprawdzić w bazie VIES.

 
 

Jak zmienić lub skasować plik JPK?

Dla każdego wcześniej przygotowanego pliku JPK dostępne są operacje:

 • ikonka pozwala na zmianę zakresu dat, dla którego plik został przygotowany. Po zmianie dat i zapisaniu pliku program tworzy go od nowa;
 • ikonka pozwala na zamknięcie raz przygotowanego pliku oraz zapisanie go na dysku; po zamknięciu ikonka zmienia się na postać i pozwala zapisać gotowy plik na dysku;
 • ikonka pozwala skasować wcześniej przygotowany plik JPK; jeżeli plik nie jest zamknięty, zostaje skasowany natychmiast; przy próbie kasowania pliku zamkniętego program żąda potwierdzenia;
 

Konfiguracja parametrów firmy dla pliku JPK

Przed rozpoczęciem zapisu plików JPK należy sprawdzić poprawność danych firmy w tej samej konfiguracji, która używana jest do konfiguracji deklaracji VAT i JPK.

 

Zagadnienia związane z przygotowaniem pliku JPK_VAT

 • Przed utworzeniem pliku JPK zamknij dziennik. Zapobiegnie to sytuacji, w której po wygenerowaniu pliku JPK w programie zostaną dokonane zmiany w dzienniku. Ponadto zamknięcie dziennika powoduje uporządkowanie dziennika w kolejności zapisów.
   
 • Przy generowaniu pliku JPK_VAT mogą pojawić się sytuacje, w których program wykryje brak adresu kontrahentów, dla których wystawione zostały faktury. Z uwagi na wymagania nałożone na strukturę pliku JPK każdy kontrahent musi mieć uzupełniony adres firmy.
   
 • Plik JPK_VAT wymaga, aby każdy dokument zakupu i sprzedaży odnosił się do kontrahenta z określonym numerem NIP. Jeżeli kontrahent nie ma wpisanego numeru NIP w kartotece program wpisuje do pliku JPK_VAT znacznik <NrKontrahenta>brak</NrKontrahenta>, co jest akceptowane przez algorytmy walidujące pliki JPK. Jeżeli NIP jest wpisany, program mKsiegowa.pl usuwa wszystkie znaki nie będące cyframi i literami (NIP 123-456-78-90 jest zapisywany jako 1234567890).
   
 • Program przy dodawaniu kontrahenta do kartoteki pozwala na weryfikację numerów NIP w bazie VIES. Weryfikacja pozwala uniknąć niektórych błędów przy zapisie JPK_VAT, chociaż zdarzają się przypadki, w których poprawny numer NIP powoduje sygnalizację błędu w programie wysyłania JPK_VAT na serwer Ministerstwa Finansów. Jeżeli błąd po stronie programu wysyłającego JPK_VAT nie pozwala na jego wysłanie, wówczas jedynym wyjściem jest skasowanie numeru NIP i utworzenie pliku JPK_VAT od nowa.
   
 • Program zapisuje do pliku JPK_VAT tylko transakcje krajowe, które mają VAT naliczony lub należny większy od 0. Transakcje nie podlegające ustawie VAT, krajowe transakcje zwolnione i 0% nie są zapisywane.
 

Zagadnienia związane z przygotowaniem pliku JPK_FA

W aktualnej wersji programu nie obsługiwane są faktury typu:

 • wewnatrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu
 • faktura VAT marża
 • samofakturowanie
 • dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art.82 ust. 3
 • o których mowa w art. 106c ustawy o VAT
 • wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego
 • wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej)
 

Wysyłanie pliku JPK na serwer Ministerstwa Finansów

Plik JPK przygotowany w programie mKsiegowa możesz wysłać na serwer w postaci zaszyfrowanej za pomocą programów przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Przygotowaliśmy instrukcję wysyłania plików JPK na serwer MF.


Wysyłanie pliku JPK_V7 na serwer Ministerstwa Finansów

Plik JPK z deklaracją VAT, obowiązujący od 1 października 2020 i przygotowany w programie mKsiegowa możesz wysłać na serwer w postaci zaszyfrowanej za pomocą programów przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Przygotowaliśmy instrukcję wysyłania plików JPK na serwer MF.