Kartoteka Oddziałów Klientów

Możliwość wprowadzania dodatkowych oddziałów klientów jest często zablokowana w programie. Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebna jest zmiana w konfiguracji programu w tym zakresie.

1.  Jak wprowadzić oddział klienta?

Oddziały wprowadza się w module Sprzedaż -> Oddziały Klientów.

Każdy klient zdefiniowany w programie księgowym online mKsiegowa.pl musi mieć zdefiniowany przynajmniej 1 oddział. Podczas tworzenia nowego klienta program automatycznie dopisuje pierwszy oddział jako siedziba główna.

Korzystanie z oddziałów klientów w programie może być wyłączone. Aby włączyć lub wyłączyć tą funkcję skontaktuj się z nami.

2.  Wybór klienta w kartotece

W górnej części ekranu pojawia się selektor umożliwiający wybór klienta, dla którego dopisywane lub modyfikowane będą oddziały.

W kolejnych wierszach wyświetlone są wszystkie zdefiniowane oddziały.W dolnej części można wprowadzać dane nowych oddziałów lub modyfikować dane wcześniej wprowadzone.

Księgowość internetowa

3.  Wprowadzanie Oddziałów

Na ekranie wprowadzania Oddziałów można:

 • dopisać nowy oddział wprowadzając dane oraz poprzez kliknięcie klawisza Dodaj nowy u dołu ekranu
 • zmienić dane oddziału wprowadzonego wcześniej; w tym celu należy kliknąć ikonkę pojawiającą się w wierszu wybranego oddziału
 • dopisywać osoby kontaktowe; do tego celu służy zakładaka Kontakty, która staje się aktywna po wpisaniu podstawowych danych oddziału

Po lewej stronie formularza najważniejsze pola to:

 • Sprzedawca - wybór ze słownika sprzedawców zdefiniowanych w module Sprzedaż -> Sprzedawcy; pozwala na raportowanie sprzedaży wg sprzedawców
 • Rejon sprzedaży - wybór ze słownika rejonów zdefiniowanych w module Sprzedaż -> Rejony sprzedaży; pozwala na raportowanie sprzedaży wg rejonów
 • Grupa sprzedaży - wybór ze słownika rejonów zdefiniowanych w module Sprzedaż -> Grupy Klientów; pozwala na raportowanie sprzedaży wg grup
 • Magazyn domyślny - magazyn ten będzie pojawiał się przy wystawieniu faktur sprzedaży i zamówień
 • Grupa podatkowa - powinna być ustawiona na wartość Klienci krajowi dla płatników podatku VAT; właściwe skonfigurowanie podatków w module Ustawienia jest istotne, aby faktury sprzedaży były prawidłowo zapisywane w rejestrze VAT. Jeżeli klient ma otrzymywać faktury lub rachunki, dla których nie będzie naliczany podatek, wówczas należy wybrać wcześniej skonfigurowaną odpowiednio grupę podatkową.

W części ekranu o nazwie Konta KG określa się konta dla automatycznego księgowania:

 • Konto Sprzedaży - konto, na które będą księgowane przychody z faktur sprzedaży; ustawienie działa następująco dla każdego klienta:
  • jeżeli ustawiona wartość to Używaj Kont wg Towarów, wóczas program podczas dekretacji sprzedaży używa konta sprzedaży określonego w kartotece dla każdej pozycji wprowadzonej na fakturze
  • jeżeli ustawione zostanie konkretne konto z księgi głównej, wówczas program użyje tego konta do księgowania sprzedaży, niezależnie od ustawień w kartotece
 • Konto Upustów (Sprzedaż) - konto, na które księgowane są upusty udzielane na fakturach sprzedaży; ustaw wartość Brak, jeżeli nie chcesz księgować upustów na osobnym koncie - w takim przypadku program zaksięguje na konto sprzedaży wartość sprzedaży pomniejszoną o upust;
 • Konto Należności - konto, na które będą księgowane należności wynikające z wystawionych faktur sprzedaży. Dla każdego kontrahenta rozrachunkowe konta analityczne są tworzone na zasadzie:
  xxx-nnnnn
  gdzie:
  • xxx - numer przypisanego konta rozrachunkowego
  • nnnnn - wewnętrzny numer klienta w programie

Szczegóły w opisie konfiguracji automatycznego księgowania.

Wartości domyślne kont dla nowych klientów można ustawić w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej, w sekcji Parametry Klientów i Sprzedaży.


4.  Kontakty

Zakładka Kontakty zostaje uaktywniona, jeżeli wybrany zostanie oddział klienta. W zakładce można dodawać dane osób kontaktowych lub modyfikować istniejące dane.

Program pełnej księgowości online - kartoteka klientów

Aby modyfikować dane należy kliknąć ikonkę program księgowy online pojawiającą się w wierszu danego kontaktu.
Pole Język raportów pozwala wybrać język, w którym drukowane są dokumenty dla klienta (w tym faktury sprzedaży).


5.  Wysyłanie dokumentów emailem

Sposób konfiguracji wysyłania dokumentów oraz samo wysyłanie opisane jest tutaj: Wysyłanie dokumentów emailem.