Księgowanie Sprzedaży

Program księgowy online mKsiegowa.pl jest przygotowany na księgowanie faktur sprzedaży na bieżąco. Odcinek naszego cyklu Podstawy rachunkowości dla przedsiębiorców przeznaczamy w całości na przedstawienie sposobu księgowania faktur sprzedaży.

Wystawianie faktur sprzedaży jest podstawową czynnością w każdej firmie. P.Marek wybrał program mKsiegowa.pl między innymi dlatego, że posiada on wygodne mechanizmy do wystawiania faktur oraz rachunków elektronicznych, wysyłania ich do klientów oraz automatycznego księgowania. Na dodatek p.Marek może wystawiać swoim klientom faktury (rachunki) okresowe za abonament za pomocą jednego kliknięcia. Może też nadawać klientom indywidualne numery rachunków bankowych, co ułatwia rozliczanie faktur.

Jak już wspomnieliśmy w poprzednich odcinkach, Faktura Sprzedaży reprezentowana jest w programie jako 2 dokumenty:

  • faktura w postaci, w jakiej otrzymuje ją klient
  • księgowanie tej faktury w dzienniku

Oba te dokumenty są w programie nierozłączne. Wystawienie faktury sprzedaży od razu generuje automatycznie odpowiedni zapis w dzienniku (zapisy na kontach księgowych).

Jak wygląda księgowanie faktury sprzedaży?

Zakładamy, że mamy już w programie plan kont oraz wprowadzonych klientów. W programie mKsiegowa.plstosuje się zasadę, że każdy klient otrzymuje swoje indywidualne konto analityczne.

Przyjmijmy, że konto główne przeznaczone do rozliczania klientów ma numer 201. W takiej sytuacji konta analityczne dla kolejnych klientów tworzone są przez program według schematu:

  201 00001 - pierwszy klient
  201 00002 - drugi klient
  201 00003 - trzeci klient
  201 00004 - czwarty klient
  itd.

Mamy więc sytuację, w której firma podpisała umowę z klientem na świadczenie usługi abonamentu za serwis internetowy. Pan Marek wystawia fakturę sprzedaży za świadczenie usługi w programie.

Natychmiast po wystawieniu faktury do dziennika zostaje zapisana pozycja księgowania tej faktury typu Faktura Sprzedaży. Można ten dokument księgowy zobaczyć zaraz po wystawieniu faktury klikając na link Pokaż zapisy KG dla tej Faktury lub bezpośrednio w Dzienniku Księgowań w module Księgowość.

Księgowanie będzie miało postać:

 
Numer konta Winien Ma
201 00017 100 zł  
702-1   100 zł

 

Zauważmy, że w tym przypadku klient ma numer 00017. Księgowanie sprzedaży następuje na konto typu Przychody o numerze 702-1.

Wyświetlony na ekranie programu dokument księgowy ma postać:

księgowanie faktury sprzedaży

 

Zestawieniu Wyników można już zobaczyć przychód na koncie syntetycznym 702:

rachunek wyników

 

Kolumna Akumulowany nie ma tym przypadku znaczenia. Można ją wykorzystać do porównywania przychodów w zadanym okresie w stosunku do akumulowanych przychodów w danym roku obrotowym.