Księgi Rachunkowe

Księgi rachunkowe znane są w Polsce już od XV wieku. Na ilustracji obok zamieściliśmy zdjęcie księgi z 1519 roku przechowywane w Archiwum Państwowym, oddział w Cieszynie.

Co dokładnie zawiera Księga rachunkowa?

Księgi rachunkowe obejmują zapis wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie. Ważne jest, że zapisy zdarzeń ujmowane są w porządku chronologicznym i systematycznym. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie firmie, ale ich prowadzone może być też powierzone biurom rachunkowym.

Zobaczmy, co dokładnie obejmują Księgi rachunkowe. Sformułowania poniższe mogą stanowić na tą chwilę zagadkę dla pana Marka, ale właśnie ich wyjaśnieniem zajmujemy się w kolejnych odcinkach naszego cyklu Podstawy Rachunkowości. Jeżeli Tobie te sformułowania na razie nic nie mówią - nie szkodzi - wrócisz do nich później.

 
 1. Podstawowym składnikiem ksiąg rachunkowych jest dziennik, który służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o zdarzeniach gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły. Program mKsiegowa.pl dokonuje numeracji w sposób automatyczny.
 2. Księga Rachunkowa zawiera też konta księgi głównej. Wprowadza się je z datą otwarcia ksiąg rachunkowych, a następnie dokonuje zapisów wszystkich operacji za kolejne miesiące.
 3. Kolejne zapisy Księgi Rachunkowej to zapisy bardziej szczegółowe, które prowadzi się w szczególności dla:
  • środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych)
  • rozrachunków z kontrahentami
  • rozrachunków z pracownikami
  • operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych)
  • operacji zakupu (obce faktury i inne dowody)
  • kosztów
  • dalej mamy: zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

O wszystkich składnikach ksiąg rachunkowych będziemy opowiadać w dalszych odcinkach naszego cyklu Podstawy rachunkowości dla przedsiębiorców.

 
podstawy rachunkowości w mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada elektroniczne odzwierciedlenie Księgi Rachunkowej firmy. Zawiera ona wszystkie niezbędne elementy i odpowiada ustawie o rachunkowości. W kolejnych odcinkach omówimy każdy z tych elementów.