Wzorce księgowe w kartotece

Wzorce księgowe w kartotece

W programie księgowym online mKsiegowa.pl faktury kosztowe wprowadza się tak samo, jak inne faktury zakupu. Jednak nie zawsze chcemy wprowadzać wszystkie pozycje faktury kosztowej (co jest rekomendowane, z uwagi na przejrzystość zapisu). Często księgujemy faktury kosztowe z taką ilością pozycji, jaka wynika z ilości księgowanych kont zespołu 4.

W takiej sytuacji, w kartotece towarowej można wpisać wzorce księgowe, które będą służyły do księgowania kosztów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Właściwa konfiguracja wzorców pozwala na automatyczne księgowanie faktur kosztowych bez konieczności wpisywania odpowiednich kwot na właściwe konta Księgi Głównej - program sam dba o to.

Przykład takiego wzorca pokazany jest poniżej:

 
Księgowosc internetowa - kartoteka
Rys.1 Sposób wpisania wzorca księgowego do kartoteki
 

Zasady wpisywania wzorców księgowych:

 • Najwygodniej jest wpisać kod towaru taki jak konto kosztowe. Jeżeli spodziewamy się zakupów w kilku stawkach VAT dla danego konta kosztowego, wówczas musimy wpisać do kartoteki kilka wzorców z różnymi stawkami VAT.
 • Kategoria = Materiały i usługi (lub podobne - nazwę kategorii można dowolnie zmieniać)
 • Typ = Usługa
 • zaznaczyć opcję Wyłączone ze sprzedaży
 • wybrać Konto Zakupu spośród kont kosztowych zespołu 4
 • ustawienie Konta Sprzedaży nie ma znaczenia
 

Zapis danych do kartoteki

Klawisze sterujące zapisem pozycji:

 • Dodaj nową pozycję kartoteki - klawisz zapisu nowej pozycji do kartoteki
 • Aktualizuj - należy kliknąć, jeżeli dane w formatce zostały zmienione i chcemy jest zapisać
 • Sklonuj - można wybrać istniejącą pozycję kartoteki i na jej podstawie przygotować nową; program pozwoli na edycję danych (trzeba zmienić przynajmniej kod pozycji), a po zakończeniu edycji należy kliknąć Dodaj nową pozycję kartoteki
 • Usuń - istnieje możliwość usunięcia pozycji kartoteki tylko w przypadku, gdy nie została wcześniej użyta w dokumentach; w przeciwnym razie należy zmienić status na Nieaktywny
 • Zrezygnuj - rezygnacja ze zmian wykonanych na formatce
 

Przykład

Przykład księgowania faktur kosztowych wraz z typowymi ustawieniami dekretów.